BLC Sunday Sermon Series (28 July – 1 September)

BLC_2019_SermonSeries_AfterPentecost_July28_Sept1

BLC Easter Sermon Series (16 June –21 July)

BLC_2019_SermonSeries_AfterPentecost_June16_July21

BLC Easter Sermon Series (21 April –9 June)

BLC2019_Easter_Apr21_June9_FINAL

BLC Lent Sermon Series (6 March–14 April)

BLC_2019_LentSeries_Mar6_Apr14

BLC Sermon Series 2019 (6 January – 3 March)

BLC Sermon Series (4 November – 30 December 2018)

BLC2018_AfterPentecost_AdventXmas_Nov6_Dec30